Close
33-370 Muszyna ul. Zazamcze 23
018 571-90-67
018 471-90-68
Konkurs – Czas na zimowe szaleństwa

Regulamin Konkursu
Czas na zimowe szaleństwa
z
„Cechini Muszyna & Kaufland”

§1.

Konkurs, którego zasady określa niniejszy regulamin, będzie prowadzony pod nazwą „Cechini Muszyna & Kaufland” na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Konkurs”).

§2.

Organizatorem Konkursu oraz Fundatorem nagród w Konkursie jest „Cechini-Dystrybucja” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Muszynie ul. Zazamcze 23, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS: 0000179728 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS zwana dalej „Organizatorem”.
Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

§3.

Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach sieci Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. K. i nie jest w żadnym wypadku przyrzekającym nagrody w Konkursie w rozumieniu w art. 919 oraz art. 921 Kodeksu cywilnego, jak również organizatorem Konkursu, Fundatorem nagród itp.

§4.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 29.11.2018  r, a kończy w dniu 31.12.2018  r. We wskazanym terminie przyjmowane są zgłoszenia do Konkursu. Okres ten nie obejmuje wydania nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej.

§5.

Sprzedaż produktów promocyjnych, których zakup uprawnia do udziału w Konkursie obejmuje okres od dnia 29.11.2018 r.  do dnia 05.12.2018 r.

§6.

Produktami, których zakup uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie są wody Marki Cechini Muszyna o 2l objętości (dalej „Produkt Promocyjny”) oferowane do sprzedaży w sklepach sieci Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. K. Zakup Produktów Promocyjnych potwierdzony winien być wspólnym (jednym) dowodem zakupu (paragonem fiskalnym).

§7.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora „Cechini- Dystrybucja” Sp. z o.o.; Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. K.  oraz podmiotów współpracujących przy organizacji Konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§8.

Administratorem danych osobowych jest Organizator. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane jednorazowo, wyłącznie na potrzeby i przez okres realizacji Konkursu tj., wyłącznie celem przyznania oraz dokonania wysyłki nagród oraz dokonania rozliczeń podatkowych z tytułu uzyskanej w Konkursie wygranej i w tym celu mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Organizatorem. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich, sprostowania poprawiania i żądania ich usunięcia a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
Wycofanie zgodny na przetwarzanie danych osobowych jest jednoznaczne z wycofaniem swojego udziału w Konkursie i wymaga formy pisemnej. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych

§9.

Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, może być wyłącznie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, wyłącznie, jeśli:
– uczestnik ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
– uczestnik nie dokonuje zakupu Produktów Promocyjnych, których zakup uprawnia do udziału w Konkursie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

§10.

Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.

§11.

Aby wziąć udział w Konkursie należy:

1) w terminie, o którym mowa w §5 niniejszego regulaminu w sklepach sieci Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. dokonać jednorazowego zakupu 1 zgrzewki wody 2l i zachować dowód zakupu (paragonu fiskalnego) potwierdzający zakup w/w Produktów Promocyjnych, ponieważ będzie on podstawą do wydania nagrody laureatowi.
2) w terminie od 30.11.2018 r. do 31.12.2018 r. dokonać prawidłowego zgłoszenia do Konkursu, poprzez:
a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego do udziału w Konkursie, znajdującego się na profilu Facebook lub stronie internetowej Organizatora facebook.com/cechini-muszyna, poprzez umieszczenie w nim następujących danych osobowych osoby dokonującej zgłoszenia: imię i nazwisko, adres email, zgodnie z zawartymi tam instrukcjami, podanie numeru paragonu stanowiącego dowód zakupu produktów promocyjnych,
b) wykonanie zadania konkursowego polegające na dokończeniu zdania : „Cechini Muszyna ….”. (dalej: Zadanie Konkursowe) Odpowiedź należy podać w wymienionym wyżej formularzu zgłoszeniowym, który umieszczony jest na profilu Facebook kub stronie internetowej Organizatora facebook.com/cechini-muszyna. Wykonanie Zadania Konkursowego nie może

 • zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z prawem lub przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi;
 • naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich.

Treść zgłoszonego zadania konkursowego winna stanowić rozwiązanie słowne, może liczyć maksymalnie 200 słów, być kreatywna, ciekawa i oryginalna.
Po uzupełnieniu danych o których mowa w lit. a) powyżej i wykonaniu Zadania Konkursowego zgodnie z lit. b) powyżej – należy wysłać zgłoszenie.
3) w przypadku zmiany danych podanych w treści zgłoszenia jako danych do kontaktu Organizatora z Uczestnikiem tj. np. adres email, Uczestnik zobowiązany jest w sposób niezwłoczny przesłać informację o tych zmianach, podając aktualne dane kontaktowe poprzez przesłanie informacji o tym w formie wiadomości do Organizatora za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.

§12.

Uczestnik jest zobowiązany zachować oryginalny dowód zakupu  Produktów Promocyjnych, uprawniających go do udziału w Konkursie.

§13.

Jeden oryginalny dowód zakupu Produktów Promocyjnych upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia konkursowego. Każdy uczestnik może dokonać wielu zgłoszeń do udziału w Konkursie pod warunkiem, że liczba zgłoszeń będzie odpowiadała ilości posiadanych przez uczestnika dowodów zakupu (paragonów fiskalnych) potwierdzających każdorazowo zakup Produktów Promocyjnych w okresie od 29.11.2018 do 05.12.2018 r.

§14.

Zgłoszenia dokonane w inny sposób niż określony w §11 niniejszego regulaminu, nie będą uwzględniane w Konkursie. Zgłoszenia dokonane niezgodnie z wymogami określonymi w §11 nie będą uwzględniane w Konkursie.

§15.

Po dotarciu do Organizatora zgłoszenia konkursowego, o którym mowa w §11, każdy uczestnik Konkursu otrzymuje email zwrotny potwierdzający rejestrację zgłoszenia w Konkursie i informujący o konieczności zachowania dowodu zakupu potwierdzającego zakup  Produktów Promocyjnych.
Jeden dowód zakupu  Produktów Promocyjnych uprawnia do zgłoszenia jednego rozwiązania Zadania Konkursowego.
Dodatkowo każdy zarejestrowany otrzyma bon (w postaci kodu) uprawniający do rabatu przy zakupach w sklepie.
Kupony działają tylko w sklepie internetowym https: //megaoutdoor.pl oraz w sklepie stacjonarnym w Krakowie ul. Józefa Kałuży 1.
Kupony nie łączą się i nie można ich wymieniać na gotówkę.
Zakupy za kwotę minimum 500 zł uprawniają do otrzymania bonu rabatowego na 100 zł, a zakup za minimum 900 zł do bonu w wysokości 200 zł.
Kupony posiadają nieprzekraczalny termin ważności do 6 tygodni od momentu otrzymania go, po upływie tego terminu kupon traci ważność i przepada.
Otrzymane kupony nie łączy się z innymi kuponami rabatowymi jakie sklep Megaoutdoor publikuje.
Laureat posiadający kupon/kupony rabatowe z konkursu musi zarejestrować się w sklepie Megaoutdoor i w ciągu 24 godzin zostanie przesłany unikalny kod cyfrowy, który należy wpisać w koszyku zakupowym przy dokonaniu zakupów.

§16.

Dodatkowo spośród wszystkich uczestników konkursu, którzy dokonali prawidłowego zgłoszenia, oraz wykonali Zadanie Konkursowe w sposób najbardziej kreatywny, ciekawy i oryginalny wyłonieni  zostaną zwycięzcy,  zgodnie z §17.

§17.

 1. W ciągu 7 dni od zakończenia konkursu Organizator powoła komisję konkursową składającą się z nieparzystej liczby osób (min. 3), w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora (dalej: Komisja Konkursowa).
 2. W dniu, w którym zbierze się Komisja Konkursowa, spośród wszystkich uczestników Konkursu, którzy dokonali prawidłowego zgłoszenia do Konkursu, wedle własnego uznania dokona wyboru  zwycięzców Konkursu, którzy wykonali Zadanie Konkursowe w sposób najbardziej kreatywny, ciekawy i  oryginalny,  przy czym jeden uczestnik może być wybrany jako zwycięzca tylko raz, bez względu na ilość przesłanych zgłoszeń do udziału w Konkursie.
 3. W przypadku rozwiązania Zadania Konkursowego w ten sam sposób przez więcej niż jednego uczestnika decyduje kolejność wysłania zgłoszonych rozwiązań.
 4. W terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wyboru przez Komisję Konkursową Organizator skontaktuje się z wybranymi zwycięzcami za pośrednictwem korespondencji elektronicznej, i powiadomi każdą z tych osób o obowiązku wskazanym w pkt. 5 poniżej i ewentualnie pkt. 6 poniżej.
 5. W terminie 7 dni od dnia powiadomienia o wygranej w Konkursie każdy z wybranych zwycięzców zobowiązany będzie przesłać na adres poczty elektronicznej: Organizatora Cechini Dystrybucja Zazamcze 23 33-370 Muszyna:
  a) oryginał paragonu potwierdzającego zakup  Produktów Promocyjnych (uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie);
  b)następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, wymiary – niezbędne do wydania nagrody w Konkursie. Podane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu wydania i realizacji przez Organizatora nagrody konkursowej, a uczestnik poprzez ich przesłanie Organizatorowi wyraża zgodę na ich przetwarzanie ww/w celu.
 6. Uczestnik, który:
  a)w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o wygranej w Konkursie nie wykona zobowiązania, o którym mowa w ust. 4 powyżej; lub
  b)w terminie wskazanym przez Organizatora nie prześle oryginału paragonu, o którym mowa w pkt. 5 powyżej w sposób i w terminie wskazanym przez Organizatora;

zostanie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wykluczony z udziału w Konkursie. Wygrane przez takiego Uczestnika nagrody nie zostaną mu wydane, jako uzyskane bezpodstawnie. W takim przypadku Komisja z zastosowaniem opisanej niniejszym regulaminem procedury wybierze w miejsce wykluczonego Uczestnika, innego Laureata Konkursu.

§18.

 1. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego regulaminu, każdy z uczestników wybranych jako zwycięzca, zgodnie z § 17 ust. 2 i 3 niniejszego regulaminu jest uprawniony do otrzymania od Organizatora nagrody w postaci:
  a) ZA ZAJĘCIE I MIEJSCA
  Kurtka narciarska firmy Salomon,
  b) ZA ZAJĘCIE II MIEJSCA
  Spodnie narciarskie firmy Salomon,
  c) ZA ZAJĘCIE III MIEJSCA
  Kask firmy Salomon,
  d) ZA ZAJĘCIE IV MIEJSCA
  Gogle firmy Salomon,
  e) ZA ZAJĘCIE V MIEJSCA
  Rękawice narciarskie firmy Salomon.
 2. Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy Konkursu, za pośrednictwem poczty polskiej, po wcześniejszym uzgodnieniu rozmiarów.
 3. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
 4. Zwycięzcy Konkursu przysługuje prawo do rezygnacji z nagrody. W takiej sytuacji nagroda pozostaje własnością Organizatora.
 5. Model i markę nagród zastrzega sobie organizator.

§19.

 1. Poprzez dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik oświadcza, że wykonał Zadanie Konkursowe samodzielnie oraz że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste do treści Zadania Konkursowego. Uczestnik zapewnia, iż zgłoszona w Konkursie treść Zadania Konkursowego nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, a nadto nie jest obciążona żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami lub prawami osób trzecich.
 2. Naruszenie przez Uczestnika powyższego postanowienia będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu i skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z konkursu.
 3. W przypadku gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń okazało się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich i odpowiedzialności z tym związanej. Uczestnik, z chwilą zgłoszenia udziału w Konkursie i przesłania treści rozwiązania Zadania Konkursowego udziela Organizatorowi, nieodwołalnego, wyłącznego, nieograniczonego czasowo, ilościowo i terytorialnie zezwolenia na korzystanie z autorskich praw majątkowych i praw zależnych do przesłanej treści rozwiązania Zadania Konkursowego w celach związanych z realizacją Konkursu.
 4. Z dniem wydania zwycięzcy nagrody Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do treści rozwiązania zadania konkursowego, bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych. W szczególności nabyciu podlegają autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji:
  a) wprowadzanie do obrotu,
  b) wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
  c) publiczne udostępnianie sloganu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie i Intranecie),
  d) publiczne wykonanie i/lub publiczne odtwarzanie,
  e) wystawianie, wyświetlanie, użyczanie i/lub najem, dzierżawa,
  f) nadawanie za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemna, nadawania za pośrednictwem satelity,
  g) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania).
 5. Przeniesienie praw określonych w niniejszym paragrafie obejmuje również zgodę zwycięzcy Konkursu na dokonywanie przez Organizatora przeróbek i opracowań treści rozwiązania zadania konkursowego w toku korzystania z rozwiązania przez Organizatora w swojej działalności gospodarczej. W razie gdy przeróbki i inne opracowania, o których mowa w zdaniu powyżej, stanowić będą przedmiot zależnych praw autorskich w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych, Laureat niniejszym wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z takie przedmiotu przez Organizatora. Ponadto zwycięzca Konkursu przenosi na Organizatora prawo zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich.
 6. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na anonimowe korzystanie i rozporządzanie przez Organizatora treścią rozwiązania Zadania Konkursowego oraz zobowiązuje się do nie wykonywania w stosunku do treści rozwiązania zadania konkursowego autorskich praw osobistych.
 7. Całkowitym wynagrodzeniem zwycięzcy Konkursu za przeniesienie praw określonych w niniejszym paragrafie jest nagroda.

§20.

Organizator doręczy nagrody na adres podany przez uczestnika. W przypadku gdy doręczenie to będzie nieskuteczne Organizator poinformuje uczestnika o możliwości osobistego odbioru nagrody w siedzibie Organizatora w terminie 14 dni od otrzymania informacji. Po upływie tego terminu odbiór nagrody nie będzie możliwy.

§21.

Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wydane, w ramach niniejszego Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. Prawo do nagrody nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich.

§22.

Reklamacje rozpatruje Organizator. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej na adres Organizatora (33-370 Muszyna, Zazamcze 23) z dopiskiem „Cechini Muszyna & Carrefour Polska Sp. z o.o.”. Składający reklamację powinien umieścić w jej treści swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy.

§23.

Rozpatrywanie reklamacji (włączając w to wysyłkę listu zawierającego zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji) trwa do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Organizator wyśle do uczestnika Konkursu, który złożył reklamację, pisemne zawiadomienie o sposobie jej rozpatrzenia.

§24.

Organizator oświadcza, iż wynik Konkursu nie zależy od przypadku, oraz że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540).

§25.

Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom Konkursu w Internecie na Facebooku  www.facebook.com/cechini-muszyna oraz stronie internetowej www.cechini-muszyna.pl

§26.

Dla niniejszego regulaminu właściwie jest Prawo Polskie, a w sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania lub niewykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Newsletter

Zapisz się
Czytaj więcej